Творення людини – це найвища напруга всіх духовних сил: це і життєва мудрість,
і майстерність, і мистецтво. (В.Сухомлинський)

Науково-методична прблема школи. Етапи роботи.

Науково-методична проблема школи
Інтеграційні процеси в освітньому середовищі як шлях до самовдосконалення, самореалізації, саморозвитку та соціалізації особистості
Етапи роботи над проблемою
2015-2016 навчальний рік
І етап Організаційно-теоретичні та діагностико-прогностичний етап 
Мета:
- вироблення єдиної системно-комплексної роботи над проблемою, ознайомлення педагогічного колективу з теорією з даного питання;
- діагностування, прогнозування результатів, визначення напрямків роботи.
Основні завдання: 
психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально - технічнезабезпечення умов переходу до реалізаціїновоїнауково – методичноїпроблеми.
Прогнозованірезультати:
• визначення теми, їїактуальності;
• обговорення форм роботи над поставленимипитаннями;
• сприйняттякожним членом педагогічногоколективунеобхідностіроботи в цьомунапрямку.
Шляхи реалізації:
- дослідження реального рівняпрофесійноїмайстерності, потреб та інтересів як усьогоколективу, так і кожного вчителя:
- аналізроботишколи за навчальнийрік;
- вивченнярівнянавчальнихдосягненьучнів, їхньоївихованості, розвитку;
- фронтальневідвідуванняуроків, позаурочнихзаходівкерівникамишколи, методичним активом ізнаступнимоглядовиманалізом, виявленняпрофесійногорівнявчителів;
- анкетування, діагностуваннявчителів з метою виявленнярівняїхньоїпрофесійноїкваліфікації, наявностіутруднень, готовності до роботи над науково – методичною проблемою;
- відбірефективних методик ізрозвиткуемоційногоінтелектуучнів, комунікативнихздібностей;
- використання в освітнійпрактицімультимедійногозабезпечення, власнихнавчальнихелектроннихматеріалів та інформації з мережіІнтернет;
- використанняінтерактивнихтехнологійнавчання та вихованняучнів;
- створеннявчителямипрезентацій,методичнихматеріалів, комп’ютернихтестів;
- систематизаціяпобажаньучителів; ознайомленняпедагогічногоколективу з досягненнямипсихолого – педагогічної науки, новимипедагогічнимитехнологіями;
- аналізможливостейнавчального закладу (готовністьпедагогічнихкадрів, наявністьпрограмінноваційнихкурсів, факультативів, матеріально – технічноїпроблеми.
     -   формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є   комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок
2. Виявленнянауково – методичноїпроблемишколи, обґрунтуванняїїактуальності:
- опрацюваннятворчоюгрупою 2-3-х орієнтовних проблем ( мета, форми, методиреалізації);
- підготовкааналітичногоматеріалу для обговоренняпедагогічнимколективом;
- ознайомленнявсіхчленівколективу з пропонованимиваріантами, остаточнийвибірпроблеми;
- обговорення й затвердженняпедагогічною радою запропонованоїзагальношкільноїнауково – методичноїпроблеми;
- створенняініціативноїтворчоїгрупи з метою побудовимоделіновоїтехнології, плануваннясистемизаходів, спрямованих на вирішенняпоставленихзавдань;
- складання плану роботи над науково – методичною проблемою, розподілобов’язківміж членами педагогічногоколективу, забезпеченняпослідовностіокресленихзаходів, їхнявзаємодія з іншимиелементамипедагогічногопроцесу.
2016-2017 навчальний рік
      ІІ етап  Науково-практичне опанування проблеми
Зміст діяльності на ІІ етапі роботи над науково-методичною проблемою:
наукове обґрунтування нової науково-методичної проблеми, визначення основних педагогічних стратегій її реалізації, підготовка до практичного опанування.
Основні завдання 
мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми школи.
Мета 
Сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання проблеми, що реалізують розроблення тактики та стратегії реалізації проблеми, аналіз рівня зануреності в проблему.
Прогнозовані результати
• здійснення аналізу досягнутих раніше результатів з проблеми;
• вивчення можливостей роботи з цього питання в межах ШМО;
• аналіз банку педтехнологій, використаних і можливих для застосування в процесі реалізації;
• визначення рівня роботи з науково-методичної проблеми.
2017-2018 навчальний рік
ІІІ етап Апробаційно-впроваджувальний етап
Мета
- визначення ступеня аксіологічного мислення членів педагогічного колективу;
- вивчення досвіду роботи вчителів і виявлення труднощів з подальшою їх корекцією;
- апробація та впровадження моделі інтегрованого навчання.
Основні завдання
- спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу;
- корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою;
- апробація системи діяльності школи та вчителів у процесі реалізації науково-методичної проблеми.
Прогнозовані результати
- розробка планів роботи методичної ради щодо використання прийомів інтегрованого навчання в освітній процес;
- підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників;
- подолання труднощів, які виникають у ході реалізації проблеми.
2018 -2019 навчальний рік
IV Етап узагальнюючий, підсумковий
Мета
- досягнення оптимального рівня професійної кваліфікації педагогів;
- забезпечення високого рівня освіченості та виховання учнів;
- здійснення моніторингу динаміки змін професійної компетентності педагогів;
- оцінка рівня самореалізації учителів;
- оприлюднення загальних підсумків упровадження.
Основні завдання 
- оброблення даних моніторингових досліджень, отриманих у результаті роботи над навчально-методичною проблемою;
- зосередження зусиль методичних структур з метою створення у випускників наукової та практичної бази;
- узагальнення передового педагогічного досвіду з теми;
- презентація досвіду роботи, впровадження у НВП.
Шляхи реалізації
- узагальнення та аналіз роботи над проблемою, вироблення практичних рекомендацій;
- творчі звіти ШМО, творчих груп за підсумками роботи над науково-методичною проблемою;
- розробка методичних рекомендацій за результатами досліджень;
- проведення науково-практичної конференції за підсумками роботи;
- формування концепції науково-методичної роботи педагогічного колективу.
Прогнозовані результати
- кількісний і якісний аудит систематизованої інформації;
- створення оптимальної ідеї педагогічного експерименту;
- вироблення рекомендацій щодо особливостей реалізації науково-методичної проблеми школи;
- визначення напрямків роботи й перспектив діяльності;
- здатність продукувати власний ефективний педагогічний досвід;
- підвищення мотивації до неперервної освіти.  

 

2019-2020 навчальний рік

етап Підсумковий

 Мета                                                         

- Накопичення та систематизація данних щодо впровадження проблемного питання;

- Розробка остаточних варіантів навчально-методичного забезпечення з проблеми;

- Підбиття та

- Здійснення моніторингу динаміки змін роботи над проблемою.

- Оцінка рівня самореалізації педагогів.

  

Завдання 

- відпрацювання наявної моделі;

- удосконалення фахового рівня в межах моделі;

- вивчення результативності та ефективності впровадження проблеми в педагогічну практику через методичні форми.

 

 Зміст

- аналіз перебігу реалізації проблемного питання;

- моніторинг результатів упровадження моделі;

- вивчення оптимального взаємозв’язку компонентів та їх особливостей;

- аналіз динаміки особистісних переорієнтацій педагогів;

- підтримка високої результативності;

- узагальнення досвіду роботи над проблемою, презентація нових ідей;

- розробка методичних рекомендацій щодо формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця на основі матеріалів із досліджуваної проблеми.

 

 ___________