Творення людини – це найвища напруга всіх духовних сил: це і життєва мудрість,
і майстерність, і мистецтво. (В.Сухомлинський)

Науково-методична прблема школи. Етапи роботи.

МЕТОДИЧНА СЛУЖБА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ:

-створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників;

-організовує консультації з питань педагогіки, психології, фахової підготовки, методики викладання предметів;

-бере участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів: педагогічних читань, виставок, творчих звітів, семінарів, конференцій;

-організовує наставництво, стажування молодих учителів;

-бере участь в атестації учителів;

-здійснює координацію діяльності з обласним інститутом післядипломної освіти;

-сприяє впровадженню в практику вчителів передового педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій;

-полегшує та модернізує роботу над науково – методичною проблемою ліцею, яка полягає у створенні умов для забезпечення якісної освіти шляхом підвищення майстерності вчителів, озброєння знаннями й засобами впровадження новітніх технологій, розвитку ініціативи та творчості.

-наповнює діяльність педагогічних працівників парадигмами, на яких базується сучасна освіта;

-сприяє участі педагогічних працівників у науково – методичній та експериментальній роботі.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

І. Організаційні:

-пропаганда рішень і вказівок органів управління освітою, керівництва закладу, рішень педради з питань навчання та виховання.

ІІ. Дидактично – методичні:

-надання допомоги методичним об’єднанням у розробці планів роботи на навчальний рік;

-надання допомогиу узагальненні досвіду методичної роботи

-підвищувати рівень мотивації вчителів і учнів до самоосвіти, самоаналізу, самоконтролю, самовдосконалення.

-забезпечувати випереджувальне науково – методичне інформування членів педагогічного колективу та учнів.

-проводити аналіз професійних знань і умінь учителів у зв’язку зі змінами у завданнях та змісті освіти в Україні.

-координувати колективні форми і методи роботи та самоосвіту з метою підвищення педагогічної майстерності вчителів.

-розробляти систему заходів спрямованих на розвиток творчого потенціалу вчителів, впровадження досягнень перспективного педагогічного досвіду, інновацій та забезпечувати їх практичну реалізацію.

ІІІ. Інформаційні:

-забезпечення збору, зберігання й популяризації літератури з проблем педагогіки, психології, методики навчання і виховання.

ІV. Практичні:

-надання допомоги вчителям у підготовці й проведенні різних видів занять;

-забезпечення систематизованими методичними посібниками та зразками документації:

-організація консультацій досвідчених учителів.

V.Технологічні:

-рекомендації щодо методики застосування ІКТ;

-запровадження новітніх методик та технологій;

-допомога вчителям у їх використанні;

 

«Створення інноваційної моделі освітнього закладу в умовах компетентнісного підходу до навчання як головний чинник забезпечення якості освітнього процесу та успішної соціалізації учнів».

 

1.Загальні положення. Обґрунтування проблеми.

 

У програмному документі "Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті" гостро поставлено питання про необхідність розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників. Досвід свідчить, що лише за координації зусиль усього педагогічного колективу, зосередженні його уваги на вирішенні конкретної педагогічної проблеми можна значно підвищити ефективність і результативність навчально-виховного процесу.

Завдання, визначені основними державними освітянськими документами щодо удосконалення управління навчальними закладами, неможливо реалізувати без трансформації ідей науки та упровадження інноваційних технологій навчання та виховання. У зв’язку з цим першочергового значення набуває проблема створення таких педагогічних колективів, де сприятливий психологічний мікроклімат, де панує атмосфера творчості та відповідальності, де здатні адаптуватися до змін, де завжди вчаться новому.

Організація роботи над науково-методичною проблемою-це об’єднавча сила , яка допомагає переорієнтуватися на новий підхід в організації освітнього процесу, суть якого зводиться до створення умов для розвитку, саморозвитку та самореалізації особистості із відповідними компетентностями .Це вимагає нових підходів до організації навчально- виховного процесу, основною одиницею якого є урок. Адже змінюється функція уроку, мета уроку і форма проведення. І тут без впровадження ідей науки, ППД просто не обійтись, бо це важлива умова розвитку освіти.Опрацювання науково-методичної проблеми передбачає зміну змісту освіти, освоєння нових навчальних програм, запровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки та передового педагогічного досвіду, перевірки його ефективності.

 

Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності. Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проєктує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності. Такі якості можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих педагогічних впливів в системі освіти, яка сама прагне до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети. Тому завдання школи - створити такий освітній простір, у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень та формування компетенцій набувала досвіду взаємодії з соціумом. Це, у свою чергу, потребує від педагогів переглянути традиційні підходи до процесу індивідуалізації та соціалізації дитини в інноваційному освітньому просторі.Саме на пошук більш ефективних шляхів, форм і методів соціалізації та індивідуалізації особистості має бути направлена методична робота – один з важелів управління освітнім процесом, спрямована на виховання в учителів вимогливості до своєї праці, бажання знаходити раціональні методи навчання й виховання. Внутрішньошкільна методична робота спрямована на розвиток професійної компетентності, виявлення творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, роботу в нових умовах, залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Методична робота становить цілісну систему взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення професійного рівня всього педагогічного колективу. На розвиток ініціативи і творчості кожного учителя зокрема і загалом – на підвищення результативності освітнього процесу, досягнення оптимальних результатів у навчанні та вихованні.Педагогічний колектив Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 у період 2021-2026 навчальних років здійснює роботу над науково-методичною проблемою

 

«Створення інноваційної моделі освітнього закладу в умовах компетентнісного підходу до навчання як головний чинник забезпечення якості освітнього процесу та успішної соціалізації учнів».

 

МЕТА

1.Створення інноваційної моделі навчального закладу,спрямованої на ефективну інтеграцію та соціалізацію учнів з метою оптимізації процесів навчання,розвитку соціальних навичок та створення сприятливого навчального середовища для успішного особистісного зростання кожного учня.

2.Розробка та впровадження новаторських педагогічних підходів,технологій та методик,які сприятимуть покращенню навчальних результатів учнів,розвитку їхнього творчого потенціалу,соціальної активності та взаємодії.

3.Реалізація в освітньому процесі різних аспектів інтеграції(інтеграції предметів,методів навчання,інформаційних технологій тощо)з метою формування здорового психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективах,ефективних управлінських методик та стимулювання активної самостійності навчальної діяльності учнів.

 

ЗАВДАННЯ

У рамках дослідження науково-методичної проблеми будуть розглянуті різні аспекти інтеграції,зокрема,інтеграція предметів,методів навчання,інформаційних технологій.Приділиться увага ефективним методам управління педагогічним та учнівським колективами, формуванню в них здорового психологічного клімату; стимулюванню соціальної активності, самостійності навчальної діяльності учнів.

1.Вивчити й узагальнити сучасні тенденції у сфері освіти та соціального розвитку для визначення ключових проблем і викликів.

2.Вивчити існуючі моделі навчальних закладів з акцентом на інтеграцію та соціалізацію для здобуття найкращих практик.

3.Визначити вихідні науково-методичні умови роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.

4.Визначити психолого-педагогічні умови оптимального творчого розвитку здобувачів освіти на основі педагогіки партнерства в умовах формування інноваційного середовища в освітньому закладі.

5.Вивчити сучасні інформаційні технології та їхнє впровадження в освітній процес з метою підвищення ефективності навчання.

6..Розробити нову інноваційну модель освітнього закладу,яка базуватиметься на принципах гнучкості,інклюзивності та активності учнів.

7.Розробити та впровадити методичну систему розвитку творчої діяльності учнів, в основі якої – сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають їх до активної, ініціативної, креативної та самостійної пізнавальної діяльності.

8.Забезпечити умови для розвитку творчої особистості дитини, вміло реалізувавши принцип дитиноцентризму.

6.Сприяти позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності як основи формування життєвих компетентностей.

7.Забезпечити досягнення певного стандарту освіти.

8.Забезпечити реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та інноваційного підходів.

9.Забезпечити реалізацію моделі школи і моделі випускника.

10.Забезпечити психологічну підтримку управлінського та освітнього процесів у школі.

11.Розробити і впровадити нові форми і методи взаємодії у системі батьки – школа, школа – громадськість для збільшення ефективності педагогічного впливу та адаптації інноваційної моделі.

12.Розробити критерії оцінювання ефективності роботи над науково-методичною проблемою.

13.Розробити педагогічні та методичні матеріали для педагогів з метою підвищення ефективності впровадження.

14.Залучити членів педагогічного колективу до участі у методичних заходах,роботі творчих груп.

15.Оцінити ефективність моделі на основі критеріїв успішності з метою покращення загального клімату в навчальному закладі.

16.Проаналізувати ефективність проведеної роботи з точки зору реалізації отриманих знань у практику діяльності вчителів школи і педагогічного колективу в цілому.

 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Очікувані результати спрямовані на здійснення переходу до більш інноваційного інтегрованого та соціально орієнтованого навчального процесу,що покращить якість освіти та забезпечить зростання академічних досягнень та соціального розвитку учнів.

-формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму та соціалізації;

-підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів для індивідуалізації та соціалізації учнів в інноваційному середовищі учнів на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності;

-створення удосконаленої моделі освітнього закладу з метою ефективного поєднання навчання з інтеграцією та соціалізацією;

-впровадження нових підходів до організації НВП з метою підвищення залученості учнів та поліпшенню їхніх соціальних навичок;

-розробка інтеграційних методик,які дозволять поєднання різних предметів і дисциплін в єдиний навчальний контент;

 

-створення практик,які сприятимуть формуванню толерантного ,доброзичливого і взаємопідтримуючого соціального середовища,що позитивно позначиться на психологічному кліматі,взаємовідносинах між учнями та вчителями,а також на загальному успіху учнів;

-визначення нових підходів до використання інформаційних технологій,електронних ресурсів та онлайн-платформ у НВП,що покращить доступність та ефективність освіти;

-моніторинг та оцінювання впровадження з метою визначення ефективності впливу на якість освіти та соціалізацію учнів;своєчасне коригування результатів;

-поширення та популяризація ППД;

-створення інноваційних навчальних матеріалів,які враховують вимоги і потреби сучасного учня(цифрові засоби,інтерактивні засоби,відеоуроки);

-підвищення мотивації учнів до навчання,розвиток їхніх інтересів та творчого потенціалу.- вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над науково-методичною проблемою;

-розробка програм, проєктів і семінарів з проблеми;

-обмін досвідом, впровадження конструктивного досвіду, інтеграція отриманих знань в практику роботи вчителів школи;

-використання набутого досвіду на практиці;

-особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх послуг.

Етапи роботи над науково - методичною проблемою

 

І ЕТАП

Діагностичний (1 рік) 2021-2022 н.р.

 

1.Вивчення науково-методичної літератури з проблеми.

2.Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим ППД.

3.Створення ініціативної групи з планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань щодо реалізації проблеми.

4.Складання програми дослідження визначеної проблеми, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодія з іншими напрямами педагогічного процесу.

5.Підготовка та проведення засідань педагогічної ради:

«Оцінка ефективності реалізації проблеми формування готовності сучасного педагога до впровадження дистанційного навчання в освітній процес».

«Про наступність початкової та основної школи. Стан. Проблеми. Перспективи (класно-узагальнюючий контроль освітнього процесу у 5-их класах)».

«Булінг в освітньому закладі. Шляхи його виявлення та попередження в освітньому закладі».

«Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу, учнів і батьків в умовах демократизації школи».

6.Визначення провідних напрямків діяльності шкільних методичних комісій з питань реалізації загальношкільної проблеми. Впровадження в практику роботи закладу освіти дистанційного навчання.

7.Оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної проблеми в шкільному методичному кабінеті.

  

ІІ ЕТАП

Практичне дослідження проблеми (2 рік) 2022-2023 н.р.

 

1.Спрямування всіх напрямів внутрішньошкільної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу вчителя у контексті реалізації проблемного питання.

2.Продовження роботи над шкільною програмою «Обдарованість».

3.Розробка методичною радою рекомендацій щодо покращення якості освіти.

4.Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних МК, вироблення заходів стосовно їх реалізації. ”Формування інноваційного освітнього середовища засобами інтеграції та соціалізації “.

5.Підготовка та проведення засідань педагогічної ради:

”Новий Державний стандарт базової середньої освіти-матриця академічної свободи.”

“Моніторинг якості освіти як засіб підвищення якості педагогічного процесу”. “Профстандарт учителя ЗЗСО:готуємося до атестації”.

«Компетентнісний підхід – основа освітнього процесу в Новій українській школі».

«Партнерська взаємодія школи і сім’ї, підтримка дитини в освітньому середовищі». «Педагогічна діяльність працівників школи щодо організації різних форм конструктивної комунікації з батьками здобувачів освіти».

6.Вивчення, апробація існуючого ППД.

7.Створення банку інформації щодо впровадження проблеми в освітній процес.

8.Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів.

9.Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми.

10.Поповнення інформаційного банку даних «Обдарованість» 

11.Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, вжиття заходів до їх поліпшення.

 

ІІІ ЕТАП

Практичне дослідження проблеми (3 рік) 2023-2024 н.р.

Розвиток ініціативи і творчості кожного вчителя та впровадження результатів наукових досліджень в практику своєї роботи.

 

1.Спрямування роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою: «Створення інноваційної моделі освітнього закладу в умовах компетентнісного підходу до навчання як головний чинник забезпечення якості освітнього процесу та успішної соціалізації учнів».

2.Активізувати діяльність шкільних МК, семінару-практикуму у контексті роботи над проблемою.

3.Підготовка та проведення засідань педагогічної ради:

«Про роботу педагогічного колективу за новим Державним стандартом базової середньої освіти та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності»

«Комфортне, безпечне, інклюзивне, розвивальне та мотивуюче середовище – результат спільної діяльності учасників освітнього процесу та пріоритетна вимога внутрішньої системи якості освіти».

“Розвиток м’яких навичок soft skills у процесі самоосвіти педагога та їхній вплив на професійний розвиток”.

“Технології формування безпечного освітнього простору-виклики сучасності”.

«Діяльність педагогів закладу освіти щодо створення сприятливих умов для повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку учнів, формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці в динамічному світі».

«Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму та конструктивної співпраці учасників освітнього процесу – показник якості управлінських рішень».

«Стан правової та психологічної підтримки дітей та молоді, які потрапили в складні соціальні умови. Завдання педагогічного колективу щодо успішного вирішення даного питання».

«Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованих учнів в освітньому середовищі нашого навчального закладу. Творчий внесок педагогів у результативне вирішення даного питання».

“Розвиток компетентностей для успішної реалізації інклюзивної освіти в рамках НУШ”. 

4.Випуск методичного бюлетеня з досвіду роботи над проблемою.

5.Залучення педагогічних працівників школи до участі у Всеукраїнських ,обласних методичних заходах, творчих групах.

  

«Створення та використання освітніх ресурсів як напрям підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників».

ІV ЕТАП

Практичне дослідження проблеми (4 рік) 2024-2025 н.р. Спрямування роботи над єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: «Створення інноваційної моделі освітнього закладу в умовах компетентнісного підходу до навчання як головний чинник забезпечення якості освітнього процесу та успішної соціалізації учнів».

1.Удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою.

2.Підготовка та проведення педрад:

«Забезпечення власного професійного розвитку і підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами».

«Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно-пошукову роботу. Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури учнів».

«Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень учнів».

 

V ЕТАП

Узагальнюючий, підсумковий (5 рік) 2025-2026 н.р.

Узагальнення роботи педагогічного колективу школи над науково-методичною проблемою

 

«Створення інноваційної моделі освітнього закладу в умовах компетентнісного підходу до навчання як головний чинник забезпечення якості освітнього процесу та успішної соціалізації учнів».

 

1.Узагальнення та аналіз роботи над проблемою, вироблення практичних рекомендацій.

2.Проведення творчих звітів шкільних МК про підсумки роботи над проблемою.

3.Проведення творчих майстерень кращих учителів школи за результатами роботи над проблемою.

4.Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад.

5.Створення банку перспективного педагогічного досвіду.

6.Проведення педрад:

«Створення та використання освітніх ресурсів як напрям підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників».

«Формування особистості здобувача освіти на відносинах довіри, прозорості, дотримання етичних норм як важлива складова внутрішньої системи якості освіти».

«Формувальне оцінювання учнів та його роль у позитивній самооцінці та особистісному поступові здобувачів освіти».

«Школа і сім’я: партнерство надовго».

«Роль учнівського самоврядування в житті закладу освіти як реальної виховної сили в умовах демократизації школи».

Круглий стіл «Підсумки роботи над науково-методичною проблемою школи

«Створення інноваційної моделі освітнього закладу в умовах компетентнісного підходу до навчання як головний чинник забезпечення якості освітнього процесу та успішної соціалізації учнів».

7. Проведення підсумкової методичної конференції та педагогічної виставки за підсумками роботи над проблемою.

8. Визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду.

Заходи

1-й рік роботи, 2021-2022 навчальний рік

Заходи

Відповідальний

1.

Оформлення     довідково-інформаційного                         методичного куточка з визначеної проблеми в шкільному методичному

Заступники ЗЗСО

 

 

кабінеті

 

2.

Створення    картотеки    рекомендованої                     літератури   з проблеми

Бібліотекар

3.

Організація   наставництва,   консультації   для                      молодих учителів

Заступники ЗЗСО

 

 

 

5.

Удосконалення    роботи    педагогічного                            колективу                         з обдарованими і здібними дітьми.

Заступники, психолог

6.

Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних МК, вироблення заходів стосовно їх реалізації. Визначення індивідуальних науково-методичних проблем, виходячи зі шкільної проблеми, специфіки предмета й уподобань кожного вчителя.

Керівники МК,

вчителі- предметники

7.

Організація взаємовідвідування уроків із метою вивчення роботи вчителів над проблемою.

Заступники ЗЗСО

8.

Організація  взаємовідвідування   позакласних                     заходів                      з метою вивчення роботи вчителів над проблемою.

Директор,

Заступники ЗЗСО

9

Випуск методичних бюлетенів із досвіду роботи над проблемною темою.

Методична рада

10

Засідання педради:

  1. Оцінка ефективності реалізації проблеми формування готовності сучасного педагога до впровадження дистанційного навчання в освітній процес.

2. Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ.

 

 

  1. Про наступність початкової та основної школи. Стан. Проблеми. Перспективи (класно-узагальнюючий контроль освітнього процесу у 5-их класах).

 

 

4. Шляхи     забезпечення      творчого      співробітництва

педагогічного колективу, учнів і батьків в умовах демократизації школи.

Директор,

заступники ЗЗСО

11.

Методичні наради:

Заступники ЗЗСО

 

 

науково-методична діяльність і впровадження                                                                             сучасних технологій у навчально-виховний процес;

результати    роботи     вчителів     над                      індивідуальними методичними темами.

 

12.

Психолого-педагогічний семінар «Психологічне забезпечення запровадження дистанційного навчання у педагогічній діяльності вчителів».

Психолог

13.

Засідання шкільних МК «Впровадження освітніх технологій дистанційного навчання в практику роботи педагогічного колективу».

Керівники МК

14.

Випуск бюлетеню «Сучасні технології дистанційного навчання», пам’ятки-буклету «Формування компетентнос- тей учнів».

Методична рада

  

2-й рік роботи, 2022 – 2023 навчальний рік 

 

Заходи

Відповідальний

1.

Діагностика рівня сформованості загально-навчальних інформаційних умінь педагогів

Заступники ЗЗСО

2.

Моніторинг навчальних досягнень учнів з метою вивчення впливу нових напрямків роботи на результативність навчання.

Заступники ЗЗСО

3.

Творчі звіти вчителів за результатами роботи над проблемою під час атестації.

Заступники ЗЗСО

4.

Моніторинг особистого професійного зростання вчителів.

Заступники ЗЗСО

5.

Удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою.

Заступники ЗЗСО

6.

Засідання педагогічної ради:

  1. ”Новий Державний стандарт базової середньої освіти- матриця академічної свободи.”
  2. “Моніторинг якості освіти як засіб підвищення якості педагогічного процесу”.
    1. “Профстандарт учителя ЗЗСО:готуємося до атестації”.
  3. Компетентнісний підхід – основа освітнього процесу в Новій українській школі.

Директор, заступники

 

 

  1. 5.    Партнерська взаємодія школи і сім’ї, підтримка дитини в освітньому середовищі.
  2. Педагогічна діяльність працівників школи щодо організації різних форм конструктивної комунікації з батьками здобувачів освіти.

7. Інклюзивне навчання: рівні можливості для кожного.

  1. Про підсумки роботи школи першого ступеня по впровадженню Концепції НУШ та впровадження нового Державного стандарту Базової середньої освіти.

 

7.

Засідання методичної ради:

робота творчої групи з навчально-методичної проблеми школи;

звіти-презентації шкільних МК про роботу над проблемою: природничо-математичний цикл - грудень;

суспільно-гуманітарний цикл - квітень; початкові класи - березень; класні керівники - травень;

про організацію роботи на ІІ етапі роботи над проблемою.

Заступники ЗЗСО

8.

Психолого-педагогічний семінар.Круглий

стіл ”Моніторингові дослідження як інструмент самооцінювання діяльності закладу освіти”.

 

9

Випуск метдичного бюлетеню «Ефективність курсової перепідготовки вчителів»

Методична рада

10

Методичний тиждень “Вернісаж ідей”

Методична рада

11

Інструктивно-методичні наради:

-   про шляхи підвищення в учнів мотивації до навчання;

-   науково-методична діяльність і впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес.

Заступники ЗЗСО

  

3-  й рік роботи, 2023 – 2024 навчальний рік 

 

Заходи

Відповідальний

1.

Засідання методичних комісій вчителів:

Інтегровані уроки – проблеми сьогодення; Інновація в конкурсах з інформаційних технологій;

Розвиток алгоритмічного мислення школярів;

Заступники ЗЗСО, керівники МК

 

 

Психолого-педагогічна діагностика як один із засобів індивідуалізації навчання і виховання учнів.

 

2.

Засідання педагогічної ради:

  1. Про діяльність педагогічного колективу школи за новим Державним стандартом базової середньої освіти та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.
  2. Комфортне, безпечне, інклюзивне, розвивальне та мотивуюче середовище – результат спільної діяльності учасників освітнього процесу та пріоритетна вимога внутрішньої системи якості освіти.
  3. Діяльність педагогів закладу освіти щодо створення сприятливих умов для повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку учнів, формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці в динамічному світі.
  4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму та конструктивної співпраці учасників освітнього процесу – показник якості управлінських рішень.
  5. Стан правової та психологічної підтримки дітей та молоді, які потрапили в складні соціальні умови. Завдання педагогічного колективу щодо успішного вирішення даного питання
  6. Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованих учнів в освітньому середовищі нашого

навчального закладу. Творчий внесок педагогів у результативне вирішення даного питання.

Директор,

Заступники ЗЗСО

3.

Методичні наради:

Про публікації учителів .

«Панорама творчих надбань учителя»(творчі звіти,портфоліо).

Формування навичок самоосвітньої діяльності учнів .

Інструментарій          оцінювання                                  НУШ.Техніки формувального оцінювання.

Заступники ЗЗСО

4.

Засідання методичної ради:

моніторингова діяльність методичних об’єднань; мотивація учнів до освітньої діяльності;

Заступники ЗЗСО

 

 

інформаційно-комунікативні          технології                                                        в навчальному процесі ;освітні онлайн-платформи.

 

5.

Круглий стіл .”Дистанційне

навчання:практика,досвід,перспектива.”

Заступники ЗЗСО

6.

Практичний семінар “Інноваційний пошук учителя.Інтегрований урок.”

Заступники ЗЗСО

7.

Методичний тиждень “Я атестуюсь.”Декада відкритих уроків вчителів, які атестуються.

Заступники ЗЗСО

8.

Психолого-педагогічний семінар «Психологічні аспекти формування особистості».

Практичний психолог

9

Наказ про підсумки методичної роботи на ІІІ етапі реалізації науково-методичної проблеми

Заступники ЗЗСО

  

4-  й рік роботи, 2024 – 2025 навчальний рік

  

Заходи

Відповідальний

1.

Засідання шкільних МК:

упровадження інноваційних технологій на уроках; мультимедійні презентації на уроках.

Заступники ЗЗСО, керівники МК

2.

Засідання методичної ради:

критичне мислення;

модель навчання і виховання громадян майбутнього; самостійна робота учнів на семінарських заняттях;

інноваційні технології у форматі контрольно-оціночної діяльності.

Заступники ЗЗСО

3.

Методичні наради:

система роботи вчителя щодо контролю знань, умінь та навичок;

ефективність використання варіативної частини навчального плану;

Заступники ЗЗСО

 

 

творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів та шаблонів.

 

4.

Засідання педагогічної ради:

  1. Забезпечення власного професійного розвитку і підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
  2. Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно-пошукову роботу. Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури учнів.
  3. Дисципліна учнів – шлях до ефективності та результативності їх навчальної діяльності.
  4. Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень учнів.
  5. Створення та використання освітніх ресурсів як напрям підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників.

Директор, заступники

5.

Декада відкритих уроків вчителів, що атестуються.

Методична рада

6.

Науково-практичний семінар: «Формування компетентної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища».

Керівники МК

7.

Психолого-педагогічний семінар «Перевантаження учнів: причини, наслідки й шляхи подолання».

Практичний психолог

8.

Ярмарок педагогічних ідей «Сучасний урок -                                                                                спільна творчість учителя і учнів».

Методична рада

9

Випуск збірки «Панорама творчих ідей учителя».

Методична рада

 

5-  й рік роботи, 2025 – 2026 навчальний рік

 

Заходи

Відповідальний

1.

Засідання педагогічної ради:

  1. Створення та використання освітніх ресурсів як напрям підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників.

2. Формування особистості здобувача освіти на відносинах довіри, прозорості, дотримання етичних норм як важлива складова внутрішньої системи якості освіти.

3. Формувальне оцінювання учнів та його роль у позитивній самооцінці та особистісному поступові здобувачів освіти.

 

 

  1. Підсумки     роботи     над            науково- методичною проблемою школи.

«Створення інноваційної моделі освітнього закладу в умовах компетентнісного підходу до навчання як головний чинник забезпечення якості освітнього процесу та успішної соціалізації учнів».

Директор, заступники

2.

Психолого-педагогічний семінар «Особистісне й професійне зростання педагога як умова розвитку школи життєвої компетентності».

Практичний психолог

3.

Презентація «Мої методичні знахідки» (узагальнення досвіду роботи вчителів, що атестуються, за методичною темою школи).

Керівники МК

4.

Засідання методичної ради:

  1. Формування особистості здобувача освіти на відносинах довіри, прозорості, дотримання етичних норм як важлива складова внутрішньої системи якості освіти.
  2. Формувальне оцінювання учнів та його роль у позитивній самооцінці та особистісному поступові здобувачів освіти.
  3. Роль учнівського самоврядування в житті нашого закладу освіти як реальної виховної сили в умовах демократизації школи.
    1. Підсумки    роботи     над     науково-методичною

Голова

методичної ради, керівники МК,

практичний психолог

 

 

проблемою школи

«Створення інноваційної моделі освітнього закладу в умовах компетентнісного підходу до навчання як головний чинник забезпечення якості освітнього процесу та успішної соціалізації учнів».

 

5.

Практичний семінар «Синтез інформаційно-комп’ютерних та інноваційних педагогічних технологій у НВП».

Керівники МК

6.

Конференція: Підсумки роботи колективу над методичною темою:

«Створення інноваційної моделі освітнього закладу в умовах компетентнісного підходу до навчання як головний чинник забезпечення якості освітнього процесу та успішної соціалізації учнів».

Директор, керівники

МК

7.

Тиждень педагогічної майстерності.Майстер-класи вчителів вищої категорії.Презентація портфоліо.

Керівники МК

 

  

 

----------------------------------------------

Науково-методична проблема школи
Інтеграційні процеси в освітньому середовищі як шлях до самовдосконалення, самореалізації, саморозвитку та соціалізації особистості
Етапи роботи над проблемою
2015-2016 навчальний рік
І етап Організаційно-теоретичні та діагностико-прогностичний етап 
Мета:
- вироблення єдиної системно-комплексної роботи над проблемою, ознайомлення педагогічного колективу з теорією з даного питання;
- діагностування, прогнозування результатів, визначення напрямків роботи.
Основні завдання: 
психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально - технічнезабезпечення умов переходу до реалізаціїновоїнауково – методичноїпроблеми.
Прогнозованірезультати:
• визначення теми, їїактуальності;
• обговорення форм роботи над поставленимипитаннями;
• сприйняттякожним членом педагогічногоколективунеобхідностіроботи в цьомунапрямку.
Шляхи реалізації:
- дослідження реального рівняпрофесійноїмайстерності, потреб та інтересів як усьогоколективу, так і кожного вчителя:
- аналізроботишколи за навчальнийрік;
- вивченнярівнянавчальнихдосягненьучнів, їхньоївихованості, розвитку;
- фронтальневідвідуванняуроків, позаурочнихзаходівкерівникамишколи, методичним активом ізнаступнимоглядовиманалізом, виявленняпрофесійногорівнявчителів;
- анкетування, діагностуваннявчителів з метою виявленнярівняїхньоїпрофесійноїкваліфікації, наявностіутруднень, готовності до роботи над науково – методичною проблемою;
- відбірефективних методик ізрозвиткуемоційногоінтелектуучнів, комунікативнихздібностей;
- використання в освітнійпрактицімультимедійногозабезпечення, власнихнавчальнихелектроннихматеріалів та інформації з мережіІнтернет;
- використанняінтерактивнихтехнологійнавчання та вихованняучнів;
- створеннявчителямипрезентацій,методичнихматеріалів, комп’ютернихтестів;
- систематизаціяпобажаньучителів; ознайомленняпедагогічногоколективу з досягненнямипсихолого – педагогічної науки, новимипедагогічнимитехнологіями;
- аналізможливостейнавчального закладу (готовністьпедагогічнихкадрів, наявністьпрограмінноваційнихкурсів, факультативів, матеріально – технічноїпроблеми.
     -   формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є   комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок
2. Виявленнянауково – методичноїпроблемишколи, обґрунтуванняїїактуальності:
- опрацюваннятворчоюгрупою 2-3-х орієнтовних проблем ( мета, форми, методиреалізації);
- підготовкааналітичногоматеріалу для обговоренняпедагогічнимколективом;
- ознайомленнявсіхчленівколективу з пропонованимиваріантами, остаточнийвибірпроблеми;
- обговорення й затвердженняпедагогічною радою запропонованоїзагальношкільноїнауково – ме